POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja O Przetwarzaniu Danych Osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że spółka pod nazwą KPKLIN sp. z o.o. siedzibą w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8/106, 75-216 Koszalin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 657852, NIP 6692532206 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pozyskane w sposób inny, niż od Pani/Pana.

Celem Wypełnienia Obowiązku Informacyjnego Określonego Art. 14 RODO Informujemy, Że:

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Kasa Polska Sp. Z o.o..z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 7-9 lok.10, 75-028 Koszalin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000657852, NIP 6692532206,
 2. Z Administratorem można się kontaktować: pisemnie, na adres: Kasa Polska sp. z o.o., ul Zwycięstwa 7-9 Lok.10, 75-028 Koszalin lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres: admin@cashin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług przez Administratora oraz w celach marketingu bezpośredniego Administratora,
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest w oferowanie klientom, partnerom i kontrahentom Administratora produktów finansowych oraz przeprowadzanie skutecznych kampanii marketingowych.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności banki, kredytodawcy, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi, oraz inne instytucje finansowe, a także inne podmioty będące kontrahentami Administratora.
 6. Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię, nazwisko, nr telefonu,adres e-mail, język, lokalizacja (ustawiona w przeglądarce), kraj, miejscowość, przeglądarka,adres IP
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 3 powyżej,
 8. Ma Pan/Pani prawo do:
  o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  o żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  o żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  o wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  o wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  o przenoszenia swoich danych
  o cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  o wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.