REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne

1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z określonych w regulaminie serwisu internetowego Usługodawcy, zawierających w szczególności informacje i materiały na temat produktów fnansowych.
 2. Usługodawcą w ramach Serwisu jest spółka pod firmą KPKLIN sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8/106 , 75-216 Koszalin, KRS 657852, NIP 6692532206.

2

Definicje pojęć  użytych w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 • Podmioty współpracujące – osoby trzecie, w szczególności banki, kredytodawcy, pośrednicy kredytowi, oraz inne instytucje finansowe, którym Usługodawca może udostępniać , za zgodą Usługobiorcy, jego dane osobowe, w celu przedstawienia oferty na świadczenie usług,
 • Serwis – serwis internetowy, którego wydawcą jest Usługodawca w szczególności cashin.pl oraz każdy inny, którego wydawcą jest Usługodawca.
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisów w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

3

 1. Usługodawca świadczy w Serwisie następujące usługi drogą elektroniczną
 • Informacyjne – polegające na publikowaniu w Serwisie ogólnodostępnych informacji o produktach i usługach Podmiotów współpracujących
 • Informacyjno-marketingowe – w ramach których Usługobiorca kojarzony jest z Podmiotem współpracującym w sposób umożliwiający przekazanie danych niezbędnych dla przedstawienia oferty na świadczenie usług lub też oferowane są mu produkty Podmiotów współpracujących
 1. W ramach usług informacyjno-marketingowych Usługodawca może zamieszczać w Serwisie odnośniki do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących, w sposób umożliwiający kontakt Usługobiorcy z Podmiotem współpracującym, w szczególności wyrażenie zgody na przedstawienie przez Podmiot współpracujący oferty na świadczenie usług.
 2. Usługodawca nie jest, w ramach usług wskazanych powyżej, pośrednikiem pośrednikiem kredytowym lub pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu odnośnych przepisów. Zastrzeżenie to nie dotyczy czynności wchodzących w skład pośrednictwa, jednakże w takim przypadku Usługodawca wyraźnie poinformuje Usługobiorce o charakterze usług przed skorzystaniem z usług pośrednictwa świadczonych przez Usługodawcę.

4

 1. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Materiały te nie stanowią także rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z Podmiotów współpracujących lub innym podmiotem.
 2. Usługodawca informuje, że niezależnie od zastosowanych środków technicznych wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji mogą nie mieć charakteru poufnego, a przez to mogą by narażone na ingerencje osób trzecich.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o produktach finansowych i innych usługach udostępnionych przez Podmioty współpracujące, jak również za inne dane prezentowanie w Serwisie Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących, w szczególności za:
 • treść oferty,
 • sposób przetwarzania danych osobowych przez Podmioty współpracujące,
 • sposób wykonania zawartej umowy.

5

 

 1. Usługobiorca może korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Usługobiorcy korzystającemu z Serwisu nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie.

6

 1. Wszelkie informacje udostępniane w Serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

Ochrona prywatności

7

 1. Usługodawca określa warunki i sposób przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w polityce prywatnościoraz w informacji stanowiącej element formularzy. Usługodawca zapewnia chronić danych osobowych w sposób określony przepisami rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych oraz obowiązującym ustawodawstwem krajowym.
 2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz korzystanie przez Usługodawcę z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, poprzez wypełnienie stosownego formularza oraz zaznaczenie, lub wyrażenie zgody na wskazane oświadczeń.

Prawa autorskie

8

 1. Serwis jako całość , a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią przedmiot praw Usługodawcy i mogą by wykorzystane przez Usługobiorców wyłącznie do celów zgodnych z ich przeznaczeniem.
 2. Informacje i materiały zamieszczone w Serwisie mogą by wykorzystywane przez Usługobiorców tylko dla użytku osobistego.
 3. Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej licencji na korzystanie z informacji i materiałów wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz celem świadczenia usług.

Reklamacja

9

 1. Każdy Usługobiorca ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę, a także dotyczącą
 • sposobu lub jakości świadczenia usług,
 • działalności Serwisu.
 1. Usługobiorca składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres admin@cashin.pl lub pocztą, na adres Usługodawcy, wskazując równocześnie:
 • dane identyfikacyjne Usługobiorcy, w szczególności imię i nazwisko oraz adres,
 • określenie rodzaju reklamowanej usługi,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • roszczenie Usługobiorcy
 1. Usługodawca rozpatruje reklamacje bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Usługobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia.
 2. Ewentualne spory dotyczące sposobu świadczenia usług rozpoznawać mogą sądy powszechne, których właściwości określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

10

Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą sposobu świadczenia usług przez Podmioty współpracujące w sposób określony przez ten Podmiot współpracujący.

Postanowienia końcowe

11

 1. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Serwisie
 2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności zmiany przepisów prawa,
 • rozszerzenie funkcjonalności Serwisu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług,
 • zmianę sposobu świadczenia usług.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.